Toimitusehdot

Seepsulan toimitusehdot 1.4.2020

1.Ehtojen noudattaminen

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu toimituksissa, joissa Seepsula Oy 0687708-1 (jäljempänä ”myyjä”) toimittaa tilaajalle kiviaineksia. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

2.Tarjous

Kirjallinen tarjous sitoo myyjää tarjouksessa mainitun ajan. Suullisesti annettu tarjous on voimassa tarjouksen antamisen hetkellä, ellei toisin sovita.

3. Sopimus

Sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen ja ilmoitus siitä on saapunut myyjälle. Ilmoitus voi olla vahvistus sähköpostilla, puhelimella tai tilaamalla tarjouksen mukaisia tuotteita. Sopimushinnat ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajanjakson, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hinnan muutoksiin. Vaikka tilaajan vahvistus poikkeaisi myyjän tarjouksesta, katsotaan sopimus syntyneeksi myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole muuta kirjallisesti erikseen vahvistanut.

4.Hinnat

Toimitusten hinnat määräytyvät sopimuksen tai toimitushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan. Mikäli tilaajan tarjouspyynnössä antama toimitusosoite tai -paikka ei vastaa todellista kuorman purkupaikkaa, tai jos toimituksen aikainen ajoreitti pitenee myyjästä riippumattomista syistä yli yhden (1) kilometrin, myyjä varaa oikeuden vastaavaan lisäkorvaukseen rahdin osalta. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veronluonteista maksua, myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

5.Laskutus ja maksuehdot

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Myyjä perii paperisista laskuista toimitushetkellä voimassa olevan laskutuslisän. Yksityis- ja kuluttajakaupassa maksuehtona on 14 pv netto, maksun viivästyessä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
Yritysten maksuehto ja viivästyskorko määräytyy sopimuksen mukaan. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä. Asiakkaan tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään. Tietojen käsittelystä GDPR-asetuksen mukaisesti lisää tietosuojaselosteessa.

6.Kuljetus

Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Täyden kasettiyhdistelmän kuorma on kooltaan toimitusta suorittavan yhdistelmän sallitun kantavuuden mukainen. Mikäli tilaaja tilaa täyttä kasettiyhdistelmää pienemmän kuorman, veloitetaan kulloinkin voimassa olevan kuljetushinnaston mukaiset lisät.

Tilaajan vastuulla on työmaateiden kulkukelpoisuus ja esteettömyys. Teiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset. Jos kohteen tai kohteeseen johtavan reitin olosuhteet ovat sellaiset, ettei kuormaa päästä purkamaan, veloitetaan tilaajalta rahtikulut ja kuorma palautetaan myyjän varastoon.

Tilaajan velvollisuus on osoittaa esteetön, kantava ja turvallinen paikka kuorman purkua varten. Mikäli purkua ei voida suorittaa 15 minuutin kuluessa auton saapumisesta kohteeseen, myyjä veloittaa 15 minuuttia ylittävältä ajalta odotusveloitusta jokaiselta alkavalta 15 minuutilta voimassa olevan taksan mukaan.

7.Toimitus

Tuotteet toimitetaan arkipäivisin klo 6.00-18.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista on sovittava tapauskohtaisesti ja niistä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen. Toimitusajankohdan ja kuljetuskaluston varmistamiseksi tulee tilaus tehdä haluttua toimituspäivää edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.

8.Vastaanottotarkastus ja toimituksen valvonta

Tilaajan velvollisuus on järjestää riittävä opastus tai vastaanottaja kuorman purkupaikalle. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Tilaaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tuotetta käytetään ennen reklamaation tekemistä tai varaamatta myyjälle mahdollisuutta tutkia virheelliseksi väitetty toimitus. Laboratoriokokeiden perusteella havaituista, tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen. Kaikki toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta.

Myyjä ei koskaan vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä tuotevalinnoista. Tieto tuotteen käyttökohteesta perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Myyjä voi antaa neuvoja, mutta lopullinen tuotevalinta on aina tilaajan vastuulla. Tilaajalle toimitetaan tilattujen tuotteiden laatutietoja pyynnöstä.

9.Ylivoimainen este

Tarjous/sopimus on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimitusta, tai osittain purkaa toimitussopimus ylivoimaisen esteen, kuten terveyttä uhkaavan ilmiön (esim. tartuntatauti, säteily, myrkytysvaara), sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

10.Myyjän vastuu

Myyjän rahallinen vastuu reklamaatiotapauksessa rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevan osatoimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

11.Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopijapuolien välistä kiviainesten toimittamista koskevaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

12.Mahdolliset erimielisyydet

Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös tilaajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos tilaajana on yksityishenkilö, käsitellään toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Verkkokauppaan liittyvät lisäehdot

Myyjä myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin.
Toimitusten hinnat määräytyvät tilaushetkellä verkkokaupassa olevien hintojen mukaisesti. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla maksun joko verkkopankissa tai korttimaksuna. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajasuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen. Seepsula Oy pidättää oikeuden valita toimituskaluston tilauksen mukaan vaikuttamatta hintaan.

Verkkokaupan yhteystiedot
Sähköposti: seepsula@seepsula.fi
Puhelin: 010 3911 900
Postiosoite: Senkkerin metsätie 111, 04360 Tuusula

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla sekä maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken ja Visa sekä MasterCard -kortit.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta